Porcelanosa. Duurzaamheid en milieu

Milieubeheercertificaten.top

ISO 14001.

ISO 14001

Binnen de context van een steeds strengere wetgeving wil Porcelanosa aantonen hoe begaan het bedrijf is met het milieu door het invoeren van een gecertificeerd milieubeheersysteem volgens ISO 14001. Dit certificaat dekt het volledige proces, van het ontwerp tot aan de verkoop van het eindproduct.

Op deze wijze geven tonen wij duidelijk aan hoe begaan wij zijn met het milieu.

ISO 50001.

ISO 50001

Porcelanosa heeft een energiemanagementsysteem geïmplementeerd volgens de ISO 50001 norm. Dit is een tool die het bedrijf helpt het energieverbruik te verminderen en, dientengevolge, de broeikasgasemissie te minimaliseren.

Door middel van de energiebesparing willen wij ernaar streven al onze processen met maximale efficiëntie te doen verlopen, hiermee tonen wij vanaf het begin duidelijk aan hoe begaan wij zijn met het milieu.

Koolstofvoetafdruk reduceren.

Koolstofvoetafdruk reduceren

De milieuzorg en -behoud staan vanaf het moment van oprichting bovenaan de lijst met prioriteiten van Porcelanosa. Ons streven naar duurzaamheid blijkt ook uit het feit dat ons bedrijf de eerste producent van keramiek is waaraan een certificaat van koolstofvoetafdruk reductie is toegekend, uitgegeven door het Ministerie van Milieu.

De koolstofvoetafdruk is een afspiegeling van de broeikasgassen (BKG) die ten gevolge van de productieprocessen en zakelijke activiteiten rechtstreeks of indirect in de atmosfeer worden uitgestoten (verbruik van aardgas, elektriciteit, brandstoffen, koelmiddelen ...)

Door de koolstofvoetafdruk te meten kan men aan de ene kant alle bronnen van de uitstoot van broeikasgassen identificeren, en aan de andere kant, effectieve oplossingen vinden om de uitgestoten CO2 te reduceren.

Om het koolstofvoetafdruk certificaat te verkrijgen is Porcelanosa onderworpen aan een grondig onderzoek van de verschillende emissiebronnen vanaf 2011, hiermee kon een reductie van de emissiewaarde van de CO2/m2 kg uitstoot van 6,9% gedurende de periode 2012-2104 worden aangetoond. De controle hiervan is uitgevoerd door een onafhankelijke instantie met goedkeuring van het ministerie van milieu.

Zodra het onderzoek naar de koolstofvoetafdruk is afgesloten wordt Porcelanosa, een pionier op het gebied van ecologisch engagement en minimalisering van het milieu-impact het eerste bedrijf waaraan een milieucertificaat is toegekend, omdat het bedrijf de uitstoot per productie-eenheid veroorzaakt door zijn productieprocessen in deze tijdsperiode daadwerkelijk teruggebracht heeft.

Initiatieven. Ecotech, op zoek naar een ecologisch evenwicht.top

ecotech equilibrio ecológico

Atmosfeer.

Duurzame ontwikkeling is een van de hoekstenen van de filosofie van Porcelanosa en het is een constant referentiepunt bij alle projecten ongeacht de omvang.

De luchtkwaliteit van de installaties in Vila-real, de enige fabriek waar Porcelanosa zijn producten vervaardigt mag niet aangetast worden door de productieve activiteiten. Porcelanosa heeft een groot aantal maatregelen ingevoerd die gericht zijn op het reduceren van het milieu-impact, maatregelen die voor schonere lucht moeten zorgen met het oog op het verwezenlijken van de doelen die wereldwijd gesteld zijn.

 • Alle apparaten die het stof uit de omgeving opzuigen zijn voorzien van een filtersysteem die de deeltjes die aanwezig zijn in het interieur vasthouden, en waardoor er schone lucht naar buiten wordt uitgestoten. De stof die wordt opgevangen wordt binnen hetzelfde productieproces hergebruikt om zo deel te kunnen uitmaken van een nieuwe tegel.
 • De fabriek en de wegen zijn alle geasfalteerd om stofontwikkeling bij het verplaatsen van de grondstoffen te minimaliseren. De grondstoffen worden opgeslagen in overdekte silo's om materiaalverlies veroorzaakt door wind of regen te verminderen.
 • In de afgelopen tien jaar heeft Porcelanosa dankzij ons streven naar een minimalisering van het energieverbruik het gasverbruik 20% en het elektriciteitsverbruik 13% kunnen terugbrengen dit leidt dan weer tot een reductie van de bijbehorende CO2 uitstoot en op deze wijze dragen wij bij aan het verwezenlijken van doelen van het Kyoto-protocol.
 • De warmtehergebruik processen worden in diverse fasen van het proces toegepast, hierin worden hete gasstromen naar andere procesfasen met specifieke warmtebehoeften geleid, waardoor de emissies worden geminimaliseerd en het energieverbruik gereduceerd.

Energetische efficiëntie en betrokkenheid bij het Kyoto-protocol.

Vechten tegen de gevolgen van klimaatverandering is iets dat Porcelanosa hoog in het vaandel heeft staan. Het reduceren van CO2 emissies is een van de voornaamste doelen van het Kyoto-protocol en dit heeft geleid tot de implementatie van verbeterde technologieën die gericht zijn op het verkrijgen van een maximale energie-efficiëntie die de duurzaamheid van het milieu mogelijk maken. De aangebrachte industriële systemen zijn ontworpen om het energieverbruik maximaal te reduceren, en hiervoor worden de beste beschikbare technieken gebruikt. Het Spaanse ministerie van milieu heeft Porcelanosa een certificaat toegekend vanwege een reductie in de afgelopen jaren van 20% van de Koolstofvoetafdruk (kg CO2 uitgestoten/ geproduceerde m²).

Bij Porcelanosa is 33% van de verbruikte energie afkomstig uit de warmtekoppelingscentrale, dat wil zeggen, die wordt intern geproduceerd. Daarnaast wordt de opgewekte warme lucht gebruikt voor het drogen van de barbotine en het daarna verzamelen van het gesproeidroogd poeder, de basis voor het persen. De Spaanse Nationale Energiecommissie heeft verklaard dat de energie die Porcelanosa produceert in zijn hoogrenderende warmtekoppelingscentrale als groene energie beschouwd wordt.

De belangrijkste maatregelen genomen met het oog op energiebesparing zijn:

 • Installatie van hoogrenderende verbranders en warmteterugwinningssytemen in de ovens.
 • Het aanbrengen van doorschijnende panelen in de daken van de productiehallen waardoor het gebruik van kunstlicht overdag niet nodig is.
 • Implementatie van het LED technologie als verlichtingssysteem.
 • Algemeen gebruik van elektrische voertuigen voor transport binnen de installaties van Porcelanosa.

Water.

Voor een efficiënt en verantwoord gebruik van de waterbronnen zijn diverse zuiverings- en hergebruiksystemen nodig. Porcelanosa heeft diverse maatregelen geïmplementeerd die het mogelijk maken al het water dat voor industrieel gebruik bedoeld is te waarderen en te recyclen.

Met dit doel en vanwege ons streven naar 0 procent dumping van industrieel afval, beschikt het bedrijf nu over vijf zuiveringsstations in onze installaties. Zowel het water als slib dat ontstaat worden hergebruikt in het productieproces. Al het water dat gebruikt wordt voor malen met vocht is gerecycled water.

Afval.

100% van het afval gevormd bij het vervaardigen van de tegels van Porcelanosa wordt opnieuw in het proces opgenomen door middel van een goede herverwerking en toepassing van het afval.

Het slib dat afkomstig is uit de 5 zuiveringsstations van het bedrijf wordt ook hergebruikt in het productieproces.

Het beste voorbeeld van de filosofie van Porcelanosa ziet men terug in de productie van de STON-KER® Ecologic serie, dat zijn tegels die voor meer dan 95% uit gerecycled materiaal bestaan, en dit gehalte aan gerecycled materiaal is gecertificeerd door een derde partij.

Eco-ontwerp.

Een product wordt vanaf het begin geanalyseerd, evenals de functie die het gaat vervullen zodra het geïnstalleerd is, dit is essentieel voor het definiëren van de handelingen die verricht moeten worden om de milieubelasting te reduceren.

Bij Porcelanosa worden er systematisch handelingen verricht die gericht zijn op de reductie van het verontreinigend vermogen van onze producten. Zoals onder andere:

 • Het email dat wij gebruiken is vrij van zware metalen als lood of cadmium. En daarom gedraagt het keramische oppervlak zich als een volledig inert glas. De emissiewaarde van de zware metalen in de Porcelanosa tegels ligt ver onder de daarvoor bepaalde waarden, dit geldt zelfs voor de tegels die in contact komen met voedingsmiddelen.
 • De verpakking die gebruikt wordt bestaat voor meer dan 70% uit gerecycled materiaal, daarnaast is de verhouding gewicht van de verpakking vs gewicht van het product zeer laag.
 • Porcelanosa haalt de hoogstaande grondstoffen uit de mijnen die zich niet ver van de fabriek in Vila-real bevinden, hierdoor is het milieu-impact van het transport op de vervaardiging van de concrete producten minimaal. De poreuze wandtegels (Monker® serie) worden gemaakt met klei gewonnen binnen een straal van minder 150 km van de fabriek.
 • De keramische tegels van Porcelanosa worden gemaakt van minerale producten van anorganische aard, die na het bakken niet behandeld worden, om deze reden kan ervan uitgegaan worden dat deze geen vluchtige organische verbindingen uitstoten. Daarnaast ondergaan de tegels gedurende een cyclus van ongeveer 60 minuten een warmtebehandeling op een temperatuur van tussen 1.150 en 1.200ºC. Het afgewerkte product stoot derhalve geen gevaarlijke verbindingen uit.
 • Alle keramische producten die door Porcelanosa verkocht worden bevatten verschillende percentages gerecycled materiaal. Alle tegels die tijdens de productie defecten oplopen, dan wel voor of na het bakken ervan worden daarna opnieuw als grondstof toegevoegd aan de basispasta. Het water dat gebruikt wordt voor het maalproces is ook gerecycled water. De minimum percentages aan preconsumptie gerecycled materiaal van de verschillende tegels worden hieronder weergegeven:
  • De poreuze wandtegels (Monker®) 20% gerecycled materiaal.
  • Keramische tegels (vloertegels...) 10% gerecycled materiaal.
  • Porseleinen tegels (PAR-KER®, STON-KER®, vloertegels, gevels...) 10% gerecycled materiaal.
  • STON-KER® Ecologic, 95% gerecycled materiaal (ISO 14021 gecertificeerd).
  • Het gehalte aan gerecycled materiaal na consumptie is in alle gevallen 0%.

Milieucertificaten van de producten.top

Milieuverklaring voor bouwproducten.

DAPc

Voor alle producten van Porcelanosa is een milieuverklaring voor bouwproducten (DAPc) of een milieu-etiket type III volgens de normen ISO 14025 en NEN-EN 15804 afgegeven, deze verklaring is gecontroleerd en gecertificeerd door een derde partij.

Het betreft een analyse van de levenscyclus van een product vanaf de geboorte (winnen van grondstoffen) totdat het sterft (verwijdering van afvalstoffen na de levensduur), en omvat de fases van fabricage, distributie en onderhoud (Cradle to grave).

Een analyse van de levenscyclus (LCA) is een tool van de agenten die optreden bij de besluitvorming voor alle bouwwerken, aangezien die gebruikt wordt voor het beoordelen van het potentiële impact op het milieu van een product, proces of activiteit gedurende de volledige levensduur, door middel van de kwantificering van de hulpmiddelen die gebruikt werden in alle fasen van het proces en de emissies die daardoor worden opgewekt, zo worden bijv. de "binnenkomend" geanalyseerd zoals verbruikte energie, gebruikte grondstoffen, benodigde waterhoeveelheid of "uitgaand" zoals milieu emissies in de lucht, het water of de grond of gevaarlijke en ongevaarlijke afvalstoffen geassocieerd met het product.

Voor de producten van Porcelanosa is een schatting gemaakt van het milieu-impact dat gegenereerd wordt gedurende de levensduur ervan en die kan derhalve vergeleken worden met die van een productfamilie gebruikt voor de bouw.

Europees Ecolabel (Ecolabel).

Ecolabel

Aan alle producten uit de STON-KER® serie is een Ecolabel toegekend. Deze certificering is bedoeld om de meer milieuvriendelijke producten te onderscheiden.

Het label wordt toegekend aan alle producten die voldoen aan de strengste Europese normen op het gebied van productefficiëntie en ecologische criteria voor dat product en de componenten daarvan.

Derhalve garandeert het Europees Ecolabel van EU dat de modellen uit de STON-KER® serie voldoen aan strenge milieu-eisen en tevens wordt daarmee gecertificeerd dat het product vervaardigd en verkocht wordt met een milieu-impact die lager is dan de impact van andere producten uit dezelfde categorie.

ISO 14021: STON-KER® Ecologic. Bevat meer dan 95% gerecycled materiaal.

STON-KER Ecologic

In de STON-KER® Ecologic serie is een perfect voorbeeld van de milieufilosofie van Porcelanosa.

De STON-KER® Ecologic porseleinen tegels gemaakt van gesproeidroogd klei gebruik makend van teruggewonnen vast afval die ontstaat tijdens het productieproces (afgekeurde ruwe keramiek plus gesproeidroogd poeder teruggewonnen uit de luchtfilter systemen), dit heeft een gehalte aan preconsumptie gerecycled materiaal van meer dan 95%, compatibel met de EPD productcertificering of het ecolabel type II volgens NEN 14021:1999.

Dit resulteert in een product met optimale technische eigenschappen, gemaakt van afvalstoffen uit het productieproces en alleen gerecycled water. Zo worden de sterk vervuilende fasen van het productieproces, zoals de toelevering van grondstoffen en het malen, geëlimineerd.

Er is een koolstofvoetafdruk (Carbon Footprint) onderzoek van de STON-KER® Ecologic tegels verricht conform de vereisten van de Britse PAS 2050 norm (Wieg tot graf)

Tijdens dit onderzoek werd de broeikasgasemissie gegenereerd tijdens het vervaardigen en distribueren van de STON-KER® Ecologic series gekwantificeerd, deze werd gemeten in kilo's CO2 equivalent die in de lucht terecht komen.

Op deze wijze krijgen degenen die de leiding hebben over een project zeer nuttige informatie aangereikt. Deze informatie kan een essentiële rol spelen bij de definitieve besluitvorming, aangezien zo het milieu-impact van diverse alternatieve producten vergeleken kan worden.

Het productieproces van de STON-KER® Ecologic heeft bij Porcelanosa 40% minder milieu-impact op de opwarming van de aarde dan soortgelijke producten, die in onze installaties met conventionele fabricageprocessen vervaardigd worden.

Bijdrage van de materialen van Porcelanosa aan de Groen Gebouw Certificaten: de LEED, BREEAM en VERDE certificaten.top

USGBC BREEAM VERDE

LEED, BREEAM en VERDER certificaten zijn Groen Gebouw Certificaten, waarmee in plaats van producten gebouwen worden gecertificeerd. Wanneer er bij bouwprojecten producten van Porcelanosa worden gebruikt, kunnen die bijdragen tot het verkrijgen van een bepaalde beoordeling van het gebouw door meer punten te scoren dan andere alternatieve producten.

Bij de toekenning van deze Groen Gebouw certificaten (LEED, BREEAM en VERDE) worden door derden controles uitgevoerd en succesvolle bouwprojecten worden gecertificeerd als ontworpen en gebouwd met gebruik van strategieën die bedoeld zijn om essentiële milieu-aspecten van het ontwerp, als energiebesparing, efficiënt waterverbruik, een vermindering van de CO2 uitstoot, verbeteringen van de milieukwaliteit binnen het gebouw, het gebruik van gerecyclede materialen of materialen met een Ecolabel (EPD's, Ecolabels, koolstofvoetafdruk certificaten, enz.), het gebruik van grondstoffen die gewonnen worden nabij de fabriek om de transportkosten terug te brengen, enz.)

De producten van Porcelanosa worden ontworpen om de architecten te helpen een bepaald aantal punten of credits te behalen die toegekend worden door deze groene certificeringssystemen en vergemakkelijkt de keuze van materialen voor die projecten.

Naar gelang de totale beoordeling die gehaald wordt, valt het gebouw in een van de volgende categorieën:

 • LEED, basisch, zilver, goud en platina.
 • BREEAM, voldoende, goed, zeer goed, voortreffelijk en uitmuntend.
 • VERDE, varieert van een certificaat van een bladzijde tot een van vijf.

Afhankelijk van het gebruik daarvan, kunnen Porcelanosa producten gebruikt worden voor het verkrijgen van LEED, BREEAM en VERDE punten in verschillende categorieën van de beoordelingssystemen:

 • Gehalte recycled materiaal
 • Milieucertificaten (ecolabels).
 • Makkelijk in onderhoud, zonder dat agressieve chemische producten nodig zijn.
 • Energieprestatie (bijv. het minimaliseren van het energieverbruik door heldere kleuren met een hoge zonne-reflectie index op gevels en binnen).
 • Waterverbruik. Dankzij het waterdichte oppervlak kunnen de tegels geplaatst worden op terrassen, daken of gevels om zo regenwater te verzamelen. En dankzij het geringe onderhoud dat zij vereisen is er minder water nodig om die te onderhouden.
 • Er worden materialen uit de regio gebruikt, dit geldt zowel voor het winnen van grondstoffen voor de productie, als voor het verzenden van eindproducten naar plaatsen nabij de fabriek.

Veiligheid.top

CE-markering op keramische tegels. Gebruikersveiligheid.

Marcado CE

Dit is geen kwaliteitsmerk maar de garantie dat aan de veiligheidsvereisten die nodig zijn om het product te kunnen verkopen is voldaan. Alle keramische tegels die in omloop zijn in de Europese Unie moeten voldoen aan de vereisten van de CE-markering, ongeacht de kwaliteit van de tegel.

Volgens de Europese Bouwproductenverordening moet alle bouwprojecten gepland en uitgevoerd worden op een manier die de noch veiligheid van mensen, huisdieren of goederen bedreigen noch schadelijk zijn voor het milieu.

Voor de keramische tegels van Porcelanosa is voor wat betreft de veiligheidsvereisten een prestatieverklaring (voorheen de verklaring van overeenstemming) opgesteld, die alle klanten binnen de Europese Unie die dat wensen kunnen inzien. Deze verklaring bevat details betreffende prestaties van het product op het gebied van belangrijke veiligheidscriteria (brand-, mechanische en slipweerstand, emissie van zware metalen, bindkracht met verschillende kleefmiddelen, duurzaamheid ...). Op de verpakking wordt verkorte informatie gegeven, tezamen met het logo van de CE-markering. De documentatie met de producten meegeleverd wordt bevat een verkoopdocument dat aanvullende informatie over de CE-markering van de goederen bevat.

Ieder afzonderlijk tegelproduct heeft zijn eigen prestatieverklaring (STON-KER®, PAR-KER®,... porseleinen wand- en vloertegels), porseleinen tegels die exclusief bedoeld zijn voor gevels, vloeren en binnenmuren of het bekleden van binnenmuren (Monker®)

Veiligheids- en behandelingsinstructie voor keramische tegels (algemeen veiligheidsblad).

De Spaanse Vereniging van Tegelfabrikanten (ASCER) en het Instituut voor Keramische Tegel Technologie (ITC) hebben een handleiding met veiligheids- en behandelingsinstructies voor keramische tegels als niet gevaarlijke materialen gepubliceerd.

Instrucciones de manipulación y seguridad para baldosas cerámicas

Porcelanosa. Een vergunninghoudend bedrijf. Veiligheid en soepele logistiek.

AEO

Porcelanosa S.A. verkoopt geglazuurde porseleinen of aardwerk tegels en geglazuurde poreuze wandtegels.

D tariefcodes zijn:

 • Geglazuurd aardewerk en porseleinen tegels: 6908 90 91.
 • Geglazuurde poreuze wandtegels (Monker®): 6908 90 93.

De PORCELANOSA Grupo is houder van de meest volledige versie van Vergunninghoudend Bedrijf Certificaten (OEA): Douanevereenvoudigingen /Bescherming en Veiligheid (OEAF). Dit certificaat is toegekend aan alle bedrijven waaruit de Grupo PORCELANOSA bestaat (PORCELANOSA, VENIS, GAMADECOR, SYSTEMPOOL, L’ANTIC COLONIAL, BUTECH, NOKEN en XTONE).

Omdat Porcelanosa de hoogste OEA Certificering bezit, waardoor de douane het als een zeer betrouwbaar bedrijf beschouwd waarvan bekend is dat het strenge veiligheidscontroles verricht in de fabriek en bij logistieke operaties bieden wij onze klanten een toegevoegde waarde gedurende de volledige toeleveringsketen.

Selecteer uw taal / land.